Transitional Italian White Glaze Pottery Vase

SKU:
KWKZ-20165Y
$195.00